Kitz.Live close
Pogoda w Kitz Sprawdź pogodę
 • Dzisiaj 11°

  Some clouds in the morning, lateron much sunshine and hardly any clouds

 • Rano 11°

  Dry and partly sunny throughout the day, with cloudy periods from time to time.

Stan śniegu Kamery internetowe
 • czynne wyciągi 2
 • czynne nartostrady 0
 • Snow
  Stacja dolna (nartostrada) 0 cm
 • Snow
  Stacja górna 80 cm

Ogólne warunki świadczenia usług hotelarskich

Wszystkie ważne informacje prawne dotyczące Państwa urlopu.

Wersja z 15.11.2006

§ 1 Zakres ważności
§ 2 Definicje pojęć
§ 3 Zawarcie umowy – zaliczka
§ 4 Początek i koniec zakwaterowania
§ 5 Odstąpienie od umowy zakwaterowania – opłata za anulowanie rezerwacji
§ 6 Zapewnienie kwatery zastępczej
§ 7 Prawa klienta
§ 8 Obowiązki klienta
§ 9 Prawa wynajmującego   
§ 10 Obowiązki wynajmującego   
§ 11 Odpowiedzialność wynajmującego za szkody na wniesionych rzeczach
§ 12 Ograniczenia odpowiedzialności 
§ 13 Trzymanie zwierząt
§ 14 Przedłużenie zakwaterowania
§ 15 Zakończenie umowy zakwaterowania – przedterminowe rozwiązanie umowy
§ 16 Choroba lub śmierć gościa w umowie zakwaterowania 
§ 17 Miejsce wypełnienia umowy, siedziba sądu właściwego i obowiązujące prawo
§ 18 Pozostałe

§ 1 Uwagi ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hotelarskich (zwane poniżej „AGBH 2006“) zastępują dotychczasowe warunki ÖHVB w brzmieniu z dnia 23 września 1981.
1.2 Warunki AGBH 2006 nie wykluczają uzgodnień specjalnych. Warunki AGBH 2006
wobec uzgodnień indywidualnych mają status warunków subsydiarnych.

§ 2 Partner umowy
„Wynajmujący“:
Jest osobą fizyczną lub prawną, wynajmującą gościom kwatery za opłatą. „Gość“: Jest osobą fizyczną, korzystającą z zakwaterowania. Gość jest z reguły równocześnie partnerem umowy. Status gościa mają także te osoby, które przyjeżdżają z klientem (np. członkowie rodziny, przyjaciele etc).
„Partner umowy“ (klient):
Jest osobą fizyczną lub prawną z kraju lub z zagranicy, która jako gość lub w imieniu gościa zawiera umowę zakwaterowania.
„Konsument“ i „Przedsiębiorca“:
Pojęcia te należy rozumieć w myśl ustawy o ochronie konsumentów z 1979 r.
„Umowa zakwaterowania“: To umowa zawarta między wynajmującym kwaterę i partnerem umowy (klientem), której treść uregulowana jest bliżej w poniższych ustępach.

§ 3 Zawarcie umowy, zaliczka
3.1 Umowa zakwaterowania dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez wynajmującego kwaterę. Deklaracje elektroniczne uważa się za doręczone, jeśli strona, dla której są one przeznaczone, może je w normalnych okolicznościach odczytać i jeśli może mieć do nich dostęp w podanym czasie pracy wynajmującego.
3.2 Wynajmujący kwaterę ma prawo zawrzeć umowę zakwaterowania pod warunkiem wpłaty zaliczki przez klienta. W takim przypadku wynajmujący jest zobowiązany przed przyjęciem pisemnego lub ustnego zamówienia klienta poinformować go o takim wymogu. W przypadku zgody klienta na wpłacenie zaliczki (pisemnej lub ustnej), umowa zakwaterowania zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez wynajmującego deklaracji zgody klienta na zapłatę zaliczki.
3.3 Klient jest zobowiązany wpłacić zaliczkę najpóźniej w terminie 7 dni (dzień wpływu środków) przed terminem zakwaterowania. Koszty transakcji płatniczej (np. opłaty za przelew) ponosi klient. Dla kart kredytowych i debetowych obowiązują warunki danego emitenta karty.
3.4 Zaliczka stanowi część płatności tytułem uzgodnionego wynagrodzenia.

§ 4 Początek i koniec zakwaterowania
4.1 Klient ma prawo, jeśli wynajmujący kwaterę nie zaoferuje innego terminu, do zajęcia wynajętych pomieszczeń od godz. 16:00 w uzgodnionym dniu („dzień przyjazdu“).
4.2 Jeśli pokój jest zajmowany po raz pierwszy przed godz. 06:00 rano, wówczas poprzedzająca noc liczy się jako pierwszy nocleg.
4.3 Wynajęte pomieszczenia klient powinien zwolnić w dniu wyjazdu do godz. 12:00. Jeśli wynajęte pomieszczenia nie zostaną zwolnione w terminie, wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za kolejny dzień.

§ 5 Odstąpienie od umowy zakwaterowania
Odstąpienie przez wynajmującego 
5.1 Jeśli umowa zakwaterowania przewiduje zaliczkę i jeśli klient nie wpłacił zaliczki w terminie, wynajmujący może odstąpić od umowy zakwaterowania bez wyznaczania dodatkowego terminu.
5.2 Jeśli gość nie pojawi się do godz. 18:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu, wynajmujący kwaterę nie ma obowiązku zapewnienia mu noclegu - chyba że uzgodniono późniejszy termin przyjazdu.
5.3 Jeśli klient zapłacił zaliczkę (patrz 3.3), to pomieszczenia pozostają zarezerwowano najpóźniej do godz. 12:00 dnia następującego po uzgodnionym dniu przyjazdu. W przypadku zapłaty z góry za więcej niż cztery dni, obowiązek zapewnienie zakwaterowania kończy się o godz. 18:00 czwartego dnia, przy czym dzień przyjazdu liczony jest jako pierwszy dzień pobytu - chyba że gość poda późniejszy dzień przyjazdu.
5.4 Najpóźniej do 3 miesięcy przed uzgodnionym dniem przyjazdu klienta umowa zakwaterowania może z rzeczowo uzasadnionych powodów zostać przez wynajmującego rozwiązana w formie jednostronnej deklaracji - chyba że uzgodniono inaczej.

Odstąpienie od umowy przez klienta – opłata za anulowanie

5.5 Najpóźniej do 3 miesięcy przed uzgodnionym dniem przyjazdu gościa umowa zakwaterowania może zostać rozwiązana przez klienta w formie jednostronnej deklaracji, bez uiszczenia opłaty za anulowanie.
5.6 Poza okresem określonym w § 5.5. odstąpienie od umowy w formie jednostronnej deklaracji klienta jest możliwe tylko pod warunkiem uiszczenia następujących opłat za anulowanie rezerwacji:
- do 1 miesiąca przed dniem przyjazdu 40 % całkowitej wartości umowy;
- do 1 tygodnia przed dniem przyjazdu 70 % całkowitej wartości umowy;
- w ostatnim tygodniu poprzedzającym dzień przyjazdu 90 % całkowitej wartości umowy.

do 3 miesięcy: brak opłat za anulowanie rezerwacji
od 3 do 1 miesiąca: 40 %
1 miesiąc do 1 tygodnia: 70 %
w ostatnim tygodniu: 90 %

Utrudnienia w dojeździe

5.7 Jeśli klient nie może przybyć do obiektu zakwaterowania w uzgodnionym dniu, ponieważ w wyniku niedających się przewidzieć nadzwyczajnych okoliczności (np. ekstremalne opady śniegu, powódź etc.) wszystkie drogi dojazdu są niedostępne, klient nie ma obowiązku zapłaty uzgodnionych opłat za te dni, w których dojazd do obiektu był niemożliwy.
5.8 Obowiązek uiszczenia opłat za zarezerwowany pobyt powraca od chwili ponownego zaistnienia możliwości dojazdu, jeśli dojazd jest ponownie możliwy w terminie trzech dni.

§ 6 Zapewnienie kwatery zastępczej
6.1 Wynajmujący może udostępnić klientowi lub gościom adekwatną kwaterę zastępczą (takiej samej jakości), jeśli będzie to dla klienta możliwe do przyjęcia, szczególnie jeśli różnica jest nieznaczna i rzeczowo uzasadniona.
6.2 Rzeczowe uzasadnienie występuje na przykład wówczas, jeśli pomieszczenie (pomieszczenia) okazało się niezdatne do użycia, jeśli już zakwaterowani goście przedłużą pobyt, w przypadku braku wolnych miejsc lub jeśli w obiekcie zakwaterowania zaistnieją inne ważne okoliczności uzasadniające taki krok.
6.3 Ewentualne dodatkowe koszty związane z kwaterą zastępczą ponosi wynajmujący.

§ 7 Prawa gościa
7.1 Zawierając umowę zakwaterowania klient nabywa prawo do normalnego użytkowania wynajętych pomieszczeń, wyposażenia obiektu zakwaterowania, które jest zwykle i bez dodatkowych warunków dostępne do użytkowania przez gości, oraz do standardowej obsługi. Klient winien korzystać ze swoich praw zgodnie z ewentualnymi wytycznymi hotelu lub innego obiektu zakwaterowania (regulamin obiektu).

§ 8 Obowiązki gościa
8.1 Klient jest zobowiązany do zapłaty najpóźniej w chwili wyjazdu uzgodnionych opłat, plus ewentualnych kwot dodatkowych z tytułu korzystania przez niego lub przez towarzyszących mu gości z rozliczanych osobno świadczeń dodatkowych, z doliczeniem ustawowej stawki podatku VAT.
8.2 Wynajmujący kwaterę nie ma obowiązku akceptowania walut obcych. Jeśli wynajmujący akceptuje płatności w walucie obcej, zostanie ona przyjęta do płatności po kursie dnia. Jeśli wynajmujący akceptuje walutę obcą lub bezgotówkowe środki płatnicze, to klient ponosi wszystkie związane z tym koszty, np. sprawdzenie możliwości dokonania płatności u emitenta karty płatniczej, telegramy, itd.
8.3 Klient odpowiada wobec wynajmującego za każdą szkodę, która została spowodowana przez niego lub gościa bądź przez pozostałe osoby, które za wiedzą lub wolą klienta przyjmują usługi wynajmującego.

§ 9 Prawa wynajmującego
9.1 Jeśli klient odmówi zapłaty ustalonego wynagrodzenia lub jeśli zalega z jej uregulowaniem, to wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo do zatrzymania rzeczy zgodnie z § 970c Austriackiego Kodeksu Cywilnego oraz ustawowe prawo zastawu zgodnie z § 1101 A.K.C. na rzeczach wniesionych przez klienta lub gościa na teren obiektu. To prawo do zatrzymania i zastawu rzeczy przysługuje wynajmującemu także w celu zabezpieczenia jego wierzytelności z umowy zakwaterowania, w szczególności za wyżywienie, za inne wydatki, poniesione na rzecz klienta i tytułem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych jakiejkolwiek rodzaju.
9.2 Jeśli klient zażyczy sobie serwisu pokojowego lub serwisu o niestandardowej porze (po godz. 20:00 i przed godz. 06:00), to wynajmujący ma prawo zażądać za to dodatkowego wynagrodzenia. To dodatkowe wynagrodzenie należy jednak podać do wiadomości na tabliczce z cennikiem, wywieszonej w pokoju. Wynajmujący może także odmówić wykonania tych świadczeń z powodów operacyjnych.
9.3 Wynajmującemu przysługuje prawo do rozliczenia w dowolnej chwili lub do rozliczenia tymczasowego
jego świadczeń.

§ 10 Obowiązki wynajmującego
10.1 Wynajmujący jest zobowiązany do wykonania uzgodnionych świadczeń w zakresie zgodnym z jego standardem.
10.2 Wymagającymi oznaczenia świadczeniami specjalnymi (dodatkowymi) wynajmującego, które nie są zawarte w opłacie za zakwaterowanie, są na przykład:
a) dodatkowe świadczenia w ramach zakwaterowania, które mogą zostać naliczone osobno, jak udostępnienie salonu, sauny, pływalni krytej, basenu, solarium, garażu itp.;
b) za zapewnienie łóżek dodatkowych lub łóżek dziecięcych naliczana jest cena ze zniżką.

§ 11 Odpowiedzialność wynajmującego za szkody na wniesionych rzeczach 
11.1 Wynajmujący odpowiada zgodnie z §§ 970 i paragrafy kolejne A.K.C. za rzeczy wniesione przez klienta. Odpowiedzialność wynajmującego obowiązuje tylko wówczas, jeśli rzeczy te zostały przekazane wynajmującemu lub osobom przez niego upoważnionym lub zostały przeniesione we wskazane i przeznaczone do tego celu miejsce. Jeśli wynajmującemu nie uda się wykazać inaczej, wynajmujący odpowiada za jego własne zawinienia lub za zawinienia jego personelu oraz wychodzących i wchodzących osób. Wynajmujący odpowiada zgodnie z § 970 ust. 1 Ogólnych Warunków Handlowych maksymalnie do kwoty określonej w ustawie federalnej z dnia 16 listopada 1921 r. o odpowiedzialności restauratorów i przedsiębiorców, w jej aktualnie obowiązującej wersji. Jeśli klient lub gość nie spełni niezwłocznie żądania wynajmującego do umieszczenia jego rzeczy w specjalnym, przeznaczonym do tego miejscu, wynajmujący jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wysokość ewentualnej odpowiedzialności wynajmującego jest ograniczona maksymalnie do sumy jego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Należy uwzględnić winę klienta lub gościa.
11.2 Odpowiedzialność wynajmującego za nieznaczne zaniedbania jest wykluczona. Jeśli klient występuje w roli przedsiębiorcy, wyklucza się także odpowiedzialność za rażące zaniedbania. W takim przypadku klient ponosi ciężar dowodu na istnienie winy. Rekompensacie w żadnym przypadku nie podlegają szkody następcze lub szkody pośrednie oraz utracone zyski.
11.3 Wynajmujący odpowiada za kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe tylko do kwoty wynoszącej obecnie € 550,--. Wynajmujący odpowiada za szkody wykraczające poza ten zakres tylko w przypadku, jeśli przyjął te rzeczy na przechowanie mając świadomość ich wartości lub w przypadku, jeśli szkoda została zawiniona przez niego samego, bądź przez jego personel. Ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z 12.1 i 12.2 obowiązuje zgodnie z treścią.
11.4 Wynajmujący może odmówić przechowania kosztowności, pieniędzy i papierów wartościowych, jeśli stanowią one przedmioty o większej wartości, niż goście danego obiektu zakwaterowania zwykli oddawać na przechowanie.
11.5 W każdym przypadku przyjęcia rzeczy na przechowanie odpowiedzialność jest wykluczona, jeśli klient i/lub gość nie zgłosi niezwłocznie wynajmującemu zaistniałej szkody. Ponadto roszczeń tych można dochodzić na drodze sądowej w terminie do trzech lat od chwili stwierdzenia szkody lub możliwości jej stwierdzenia przez klienta; w przeciwnym razie prawo to wygasa.

§ 12 Ograniczenia odpowiedzialności
12.1 Jeśli klient występuje w roli konsumenta, odpowiedzialność wynajmującego za nieznaczne zaniedbania, z wyjątkiem szkód osobowych jest wykluczona.
12.2. Jeśli klient występuje w roli przedsiębiorcy, wyklucza się odpowiedzialność wynajmującego za nieznaczne i za rażące zaniedbania. W takim przypadku klient ponosi ciężaru dowodu na istnienie winy. Szkody następcze, szkody niematerialne lub szkody pośrednie oraz utracone zyski nie podlegają rekompensacie. Szkoda podlegająca rekompensacie jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości interesu umowy.

§ 13 Trzymanie zwierząt
13.1 Zwierzęta można zabierać do obiektu zakwaterowania tylko po otrzymaniu wcześniejszej zgody wynajmującego i ewentualnie za osobną opłatą.
13.2 Klient zabierający ze sobą zwierzę jest zobowiązany do prawidłowego utrzymania zwierzęcia podczas jego pobytu i do jego pilnowania lub zlecenia tegoż na swój koszt odpowiednim osobom trzecim.
13.3 Klient lub gość zabierający ze sobą zwierzę winien posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC dla zwierzęcia wzgl. prywatne ubezpieczenie OC, pokrywające także możliwe szkody spowodowane przez zwierzę. Na żądanie wynajmującego należy okazać dowód odpowiedniego ubezpieczenia.
13.4 Klient lub jego ubezpieczyciel odpowiadają wspólnie wobec wynajmującego za szkody, które wyrządzą zabrane zwierzęta. Szkoda obejmuje w szczególności także te świadczenia zastępcze wynajmującego, które wynajmujący zobowiązany jest wykonać wobec osób trzecich.
13.5 Zwierzęta nie mogą przebywać w salonach, świetlicach, pomieszczeniach restauracyjnych i w strefie wellness.

§ 14 Przedłużenie zakwaterowania
14.1 Klientowi nie przysługuje prawo do przedłużenia jego pobytu. Jeśli klient zgłosi odpowiednio wcześniej chęć przedłużenia pobytu, to wynajmujący kwaterę może zgodzić się na przedłużenie umowy zakwaterowania. Wynajmujący nie jest do tego w żaden sposób zobowiązany.
14.2 Jeśli klient w dniu wyjazdu nie może opuścić obiektu zakwaterowania, ponieważ w wyniku niedających się przewidzieć nadzwyczajnych okoliczności (np. ekstremalne opady śniegu, powódź etc.) wszystkie drogi wyjazdowe zostaną zamknięte lub nie będą się nadawać do użytku, to umowa zakwaterowania zostaje automatycznie przedłużona o czas trwania uniemożliwionego wyjazdu. Obniżenie wynagrodzeniem za ten czas jest możliwe ewentualnie tylko wówczas, jeśli w wyniku nadzwyczajnych warunków pogodowych klient nie może wykorzystać w całości świadczeń, zaoferowanych przez obiekt zakwaterowania. Wynajmujący kwaterę ma prawo zażądać co najmniej takiej opłaty, która odpowiada naliczanej standardowo cenie w sezonie niskim.

§ 15 Zakończenie umowy zakwaterowania – przedterminowe rozwiązanie umowy
15.1 Jeśli umowa zakwaterowania została zawarta na czas określony, to kończy się ona z upływem tego czasu.
15.2 Jeśli klient wyjedzie przed planowanym terminem, to wynajmujący kwaterę ma prawo zażądać pełnej uzgodnionej opłaty. Wynajmujący kwaterę potrąci kwotę, którą zaoszczędził w wyniku niewykorzystania zakresu jego świadczeń lub którą uzyskał przez wynajęcie zamówionych pomieszczeń innej osobie. O zaoszczędzeniu danej kwoty można mówić tylko wówczas, jeśli obiekt zakwaterowania w chwili niewykorzystania zamówionych przez gościa pomieszczeń jest całkowicie obłożony i pomieszczenie po rezygnacji przez klienta może zostać wynajęte innym gościom. Ciężaru dowodu uzyskania oszczędności ponosi klient.
15.3 Śmierć gościa powoduje zakończenie umowy z wynajmującym.
15.4 Jeśli umowa zakwaterowania została zawarta na czas nieokreślony, to strony mogą rozwiązać umowę do godz. 10:00 trzeciego dnia przed planowanym końcem obowiązywania umowy.
15.5 Wynajmujący ma prawo z ważnego powodu rozwiązać umowę zakwaterowania ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności jeśli klient lub gość
a) korzysta z pomieszczeń w sposób uciążliwy bądź szkodliwy lub w wyniku jego bezwzględnego, skandalicznego lub rażąco niestosownego zachowania zakłóca pobyt pozostałych gości, właściciela, jego personelu lub osób trzecich, mieszkających w obiekcie zakwaterowania lub popełnia wobec tych osób czyny karalne, naruszające ich własność, obyczajność lub bezpieczeństwo cielesne;
b) cierpi na chorobę zakaźną lub chorobę, której czas trwania wykracza poza okres zakwaterowania lub jeśli wymaga opieki z innych przyczyn;
c) nie ureguluje przedłożonych faktur w wyznaczonym i możliwym do przyjęcia terminie (3 dni).
15.6 Jeśli wypełnienie umowy zostanie uniemożliwione wskutek zdarzeń, które można zakwalifikować jako działanie siły wyższej (np. wydarzenia związane z żywiołami natury, strajk, lokaut, zarządzenia urzędowe etc.), wynajmujący kwaterę może w każdej chwili rozwiązać umowę zakwaterowania bez zachowania terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie jest już nieważna zgodnie z przepisami ustaw lub wynajmujący nie jest już wówczas zwolniony z jego obowiązku zapewnienia zakwaterowania. Ewentualne roszczenia klienta o odszkodowanie etc. są wykluczone.

§ 16 Choroba lub śmierć gościa
16.1 Jeśli gość zachoruje podczas swojego pobytu w obiekcie zakwaterowania, to wynajmujący na życzenie gościa zadba o opiekę lekarską. Jeśli zwłoka w wezwaniu lekarza okaże się niebezpieczna, wynajmujący wezwie lekarza także bez bezpośredniego żądania ze strony gościa, w szczególności wówczas, jeśli jest to konieczne, a gość nie jest w stanie wezwać go samodzielnie.
16.2 Dopóki gość nie będzie w stanie podjąć decyzji lub nie będzie można skontaktować się z jego krewnymi, wynajmujący zapewni opiekę lekarską na koszt gościa. Zakres tych czynności kończy się jednak w chwili, w której gość może podejmować decyzje lub w której o jego chorobie będzie można zawiadomić krewnych.
16.3 Wynajmującemu przysługują wobec klienta i gościa, a w przypadku śmierci wobec ich następców prawnych, roszczenia odszkodowawcze, w szczególności z tytułu następujących kosztów:
a) nieuregulowane koszty lekarskie, koszty transportu chorego, leków i pomocy medycznej,
b) konieczna dezynfekcja pomieszczeń,
c) nieprzydatna pościel, bielizna i wyposażenie łóżka, w innych przypadkach koszty dezynfekcji lub dokładnego czyszczenia wszystkich tych przedmiotów,
d) przywrócenie do dawnego stanu ścian, przedmiotów wyposażenia, dywanów itd., o ile zostały one w związku z chorobą lub śmiercią zanieczyszczone lub uszkodzone,
e) czynsz za pokój, jeśli pomieszczenie było wykorzystywane przez gościa, plus ewentualne za dni, podczas których pomieszczenia nie nadawały się do użytku z powodu dezynfekcji, sprzątania itp.,
f) ewentualne pozostałe szkody, jakie poniósł wynajmujący.

§ 17 Miejsce wypełnienia umowy, siedziba sądu właściwego i obowiązujące prawo
17.1 Miejscem wypełnienia umowy jest miejsce, w którym położony jest obiekt zakwaterowania.
17.2 Niniejsza umowa podlega austriackiemu prawu formalnemu i materialnemu, z wyłączeniem reguł międzynarodowego prawa prywatnego (w szczególności Prawa międzynarodowego prywatnego i Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
17.3 Wyłącznym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z dwustronnej transakcji między przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla siedziby wynajmującego, przy czym wynajmujący ma ponadto prawo dochodzenia swoich praw także przed każdym innym sądem, właściwym terytorialnie i miejscowo.
17.4 Jeśli umowa zakwaterowania została zawarta z klientem, występującym w roli konsumenta i mającym swoje miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Austrii, pozwy przeciwko konsumentowi można wnosić wyłącznie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca stałego pobytu lub miejsca zatrudnienia konsumenta.
17.5 Jeśli umowa zakwaterowania została zawarta z klientem, występującym w roli konsumenta i mającym swoje miejsce zamieszkania w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Austrii), Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, właściwym sądem na wniesienie pozwu przeciwko konsumentowi jest wyłącznie sąd właściwy terytorialnie i rzeczowo dla miejsca zamieszkania konsumenta.

§ 18 Pozostałe uwagi
18.1 Jeśli powyższe postanowienia nie przewidują inaczej, termin liczony jest od chwili doręczenia stronie umowy pisma wyznaczającego termin, którego strona ta ma dotrzymać. Przy obliczaniu terminu wyrażonego w dniach nie wlicza się dnia, na który przypada termin lub zdarzenie, wg którego liczony ma być początek terminu. Terminy wyrażone w tygodniach lub w miesiącach odnoszą się do tego dnia tygodnia lub miesiąca, który swoim oznaczeniem lub liczbą odpowiada dniowi, od którego ma być liczony termin. Jeśli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, to za miarodajny przyjmuje się ostatni dzień tego miesiąca.
18.2 Oświadczenia muszą zostać doręczone drugiej stronie umowy przed upływem ostatniego dnia terminu (24 godziny).
18.3 Wynajmujący ma prawo rozliczyć swoje własne należności z należnościami klienta. Klient nie ma prawa do potrącania własnych należności z należności wynajmującego - chyba że wynajmujący jest niewypłacalny lub wierzytelność klienta został zasądzona przez sąd lub uznana przez wynajmującego.
18.4 W przypadku luk w regulacjach obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

Kitz.Live Szczegóły

Dzisiaj
Il sole splende per tutta la giornata, solo qualche nuvola al primo mattino°
 • Weather1
 • Weather2
 • Weather3
 • Weather4
Bestprice
Pokój w Kitzbühel